Oeteldonksche Club van 1882

header knillis

Vacature Minister-President (voorzitter) Oeteldonksche Club van 1882

Vanwege het aangekondigd vertrek van de huidige Minister-President (voorzitter), na het komend carnaval 2020, zoekt de Oeteldonksche Club van 1882 naar een opvolger m/v die met het nodige élan, humor, creativiteit, inventiviteit, organisatie- vermogen als natuurlijk leider de richting en inrichting van het Oeteldonks carnaval wil en kan leiden.

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling laten blijken middels een motivatiebrief, vergezeld van een kort cv, en deze vóór 25 december 2019, richten aan vcmp@oeteldonksche.club.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken met de vertrouwenscommissie die bestaat uit vijf daartoe aangewezen personen uit het Boerenparrelement, de Ministerraad en de Raad van State van Oeteldonk. De commissie heeft een strikt vertrouwelijk karakter en opdracht tot geheimhouding omtrent identiteit van de sollicitanten alsmede de inhoud van de te voeren gesprekken. De commissie doet een voordracht van een of meerdere kandidaten. De voordracht behoeft achter-eenvolgens goedkeuring van de Ministerraad en het Boerenparrelement.

Mocht u vragen hebben over onderstaand profiel en/of de procedure, dan kunt u contact opnemen met dhr. Paul Plasmans, Vice Minister-President en secretaris van de Oeteldonksche Club van 1882, tel.nr.06-23445455.

Profielschets en taken minister-president
van de vereniging "Oeteldonksche Club van 1882"

Inleiding

De Oeteldonksche Club van 1882 (OCv1882) is een vereniging met ruim 14.000 leden en ca. 170 aangesloten carnavalsvereni-gingen. De OCv1882 heeft ten doel het bevorderen van een waardige Carnavalsviering te ’s-Hertogenbosch in Oeteldonkse geest en in overeenstemming met de bij de Oeteldonkers levende tradities. Carnavaleske kolder, leut en gein, alsmede het “rood wit geel-gevoel” zijn de basiswaarden die de vereniging drijven.

Als belangrijkste uitdrager van het begrip ‘Oeteldonk’ en alle activiteiten die daarmee samenhangen wordt er veel van de Oeteldonksche Club verwacht. De groei van de vereniging maar ook de inrichting van het carnavalsfeest zelf alsmede de invloe-den van buitenaf, o.a. door toenemende regelgeving, zijn de grote uitdagingen voor de vereniging.

Hierbij wordt de Minister-President verantwoordelijk geacht voor het ontwikkelen, opstellen en analyseren van het algemeen beleid van de Oeteldonksche Club. De Minister-President maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is bestuurlijk degene die namens de Ministerraad naar de Ledenraad (Boerenparrelement) het algemeen beleid van de vereniging verantwoord. De Minister-President wordt tevens benoemd als bestuurslid in de ‘Stichting Genootschap van het Oeteldonkse Vaandel’, ‘Stichting Amadeirofonds’ en kan benoemd worden tot bestuurslid in de ‘Stichting Hendrien’. Daarnaast onderhoudt de Minister-President nauwe relaties met het adviesorgaan de Oeteldonkse Raad van State en de be-heers-organisatie van de bouwhal de ‘Stichting Optochten Karnaval’ (SOK).

Profielschets:

De nieuwe veurzittert, ook wel d’n MP genoemd, is een daadkrachtig boegbeeld. Iemand die met trots de Oeteldonksche Club een stap verder brengt. Een netwerker pur sang die laveert tussen alle lagen Oeteldonkers en de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie snapt en omarmt. Een toegankelijke en betrokken persoonlijkheid, die samen met de tien andere ministers kansen en talenten ziet en benut. Iemand die een standvastige koers vaart, beslissingen durft te nemen, maar ook integer en dienst-baar is. En natuurlijk heeft onze nieuwe MP een rood-wit-geel hart en is hoeder van de humor en gein.

Taken Minister-President:

 • Leidt als voorzitter de vergaderingen van de Ministerraad en het Dagelijks bestuur van de MR.
 • Geeft de inhoud van de genomen besluiten weer en hij bewaakt de uitvoering van de genomen besluiten.
 • Bewaakt ‘naar de geest’ van de statuten en het huishoudelijk reglement, de naleving daarvan.
 • Houdt de doelstelling van de organisatie in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de activiteiten.
 • Draagt zorg voor de voltalligheid van de vertegenwoordiging in de bestuursorganen.
 • Coacht de bestuursleden en commissieleden.
 • Vertegenwoordigt, samen met een van de andere leden van de Ministerraad de organisatie.
 • Vertegenwoordigt de organisatie bij officiële bijeenkomsten en informele gelegenheden en neemt initiatieven tot en on-derhoudt de externe contacten met overkoepelende organisaties en andere maatschappelijke instellingen die voor de vereniging van belang zijn.
 • Is woordvoerder inzake algemene beleidskwesties van de organisatie.

En verder:

De nieuwe MP:

 • Heeft goede contactuele eigenschappen, is toegankelijk, aanspreekbaar en communicatief.
 • Is visionair toekomstgericht en heeft inspirerende visie op de toekomstige ontwikkeling van het carnaval.
 • Heeft een doortastend vermogen.
 • Heeft een goed netwerk met betrekking tot relevante maatschappelijke organisaties, zoals o.a. bedrijfsleven en poli-tiek en onderhoudt de externe contacten.
 • Is ‘teamplayer’ en heeft goede capaciteiten op het gebied van samenbinden en samenwerken.
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Heeft inhoudelijke kennis van het Oeteldonks carnaval, zowel van het spel als de evenementen.
 • Heeft een pro-actieve houding.
 • Is probleemoplossend, creatief en initiatiefrijk.
 • Beschikt over een voldoende mate aan flexibele tijdsruimte.
 • Heeft een VOG of is bereid deze aan te vragen.

Oeteldonksche Club van 1882 maakt gebruik van cookies

Oeteldonksche Club van 1882 gebruikt cookies op hun websites om het gebruik van de websites te analyseren en gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie over de cookies kun je vinden in ons cookiestatement. Je geeft door gebruik te blijven maken van de website of door hiernaast op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in ons privacystatement wordt vermeld.

Meer weten over deze cookies? Lees dan voor meer informatie verder op oeteldonk.org/cookies.